Školní řád

Školní řád bude doplněn a upraven v průběhu roku s legislativními změnami.


 1.  Provoz MŠ je od 6,30 - 16,00.

      ORGANIZACE V MŠ

     a) Organizace je již zavedena, vyplývá z úkolů a cílů, které si klademe, z filozofie naší MŠ.

     b) Režim je volný, přizpůsobený individuálním a věkovým zvláštnostem dětí..

     c) Děti se scházjí v přízemí prvního oddělení.

     d) Do tříd odcházejí zpravidla v 7,30, podle situace se odchod přizpůsobuje.

     e) Příchod dětí do MŠ je nejpozději v 8,45. Po dohodě mohou rodiče přivádět děti během celého dne.

     f) Svačiny jsou podávány ve třídách od 8,30 - 9,00.

     g) Pobyt venku je alespoň 2 hodiny denně, přizpůsobujeme se povětrnostním podmínkám.

     h) Obědy jsou podávány od 11,30 - 12,30 v jídelně, třídy se střídají.

    ch) Odpolední odpočinek je přizpůsobený potřebám dětí, odpočívají všichni, kdo nemá potřebu spánku odchází si v klidu hrát, může

          probíhat individuální práce či jiné zábavné činnosti- začíná se stávat zhruba po 30 minutách.

     i) Obědy vydává kuchařka, uklizečky pomáhají.

     j) Denně probíhá cvičení, jeho doba se přizpůsobuje denní náplni.

     k) V odpoledních hodinách probíhají zájmové kroužky - od října do června, ostatní děti se rozdělují do ostatních tříd.

     l) Pokud to počasí dovolí, přenášejí se činnosti ven i v odpoledních hodinách.

     m) Během celého dne je ve třídách zaveden pitný režim.

     n) Během dne se učitelky ve třídách překrývají co možná nejvíce, aby mohla v klidu probíhat individuální a skupinová práce a mohly se

          též věnovat problémovým dětem.

     o) Mateřská škola se otevírá v 6,30 - otevírá školnice, uzavírá se v 16,00 - uzavírá učitelka, která je poslední a ta zodpovídá za uzavření

         budovy, oken, kohoutků a spláchnutí záchodů.

  2.  Rodiče jsou povinni předat své dítě přímo učitelce, jinak za ně škola nepřebírá zodpovědnost.

  3.  V případě, že rodič pověří vyzvedáváním dítěte jiného zástupce, musí být sepsána Dohoda o vyzvedávání dětí z MŠ. Bez tohoto

       písemného dokladu nesmí učitelka dítě vydat.

 

 4.  Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 - 6 let, vyjímečně děti mladší. Kritéria:

      a/ děti v posledním roce před nástupem do ZŠ

      b/ děti s trvalým bydlištěm ve Velkém Poříčí

      c/ děti od nejstarších po nejmladší do výše kapacity

  5.  Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění a veškeré údaje o zdraví dítěte.

  6.  V zájmu zdraví všech dětí patří do kolektivu pouze zdravé dítě - učitelky mají právo poslat dítě s nachlazením či infekcí k lékaři.

  7.  Rodiče jsou povinni hlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změnu tel. čísla, bydliště, ...

  8.  Absence dítěte musí být hlášena do 13,00 den předem. Pokud tak není učiněno, je možno první den nepřítomnosti dítěte si oběd vyzvednout domů, jinak stravné propadá. Podle vyhlášky č. 107/2005Sb.§3, odstavec 7, je možno v případě nemoci první den vydat oběd do jídlonosičů, a to ve stanovenou dobu od 11,30 - 12,00. Pokud dítě nebude dále omluveno, musí rodič neodhlášený oběd zaplatit v plné výši, tedy cenu potravin včetně mzdové i věcné režie.

  9.  Posláním naší Mateřskíé školy je harmonicky rozvíjet osobnost dítěte na principu uspokojování individuálních zvláštností. V přirozeném prostředí skupiny vrstevníků položit základy celoživotního vzdělávání, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

 10.  Mateřská škola má 5 tříd  1. MYŠIČKY - 2-4 roky

                                                 2.  KRTEČCI - 3-5 let

                                                 3.  VEVERKY - 4-7 let

                                                 4.  JEŽEČCI - 4-7 let

                                                 5.  ŽABIČKY - 2-4 roky

       Pátá třída je umístěna na odloučeném pracovišti - Náměstí 561.

       Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu HRAJEME SI A POZNÁVÁME SVĚT se zaměřením na smyslovou, estetickou

       výchovu, na prevenci i nácvik výslovnosti, nabízíme řadu nadstandartních aktivit a zájmových kroužků.

 11.  Rodiče mají právo dohodout se s ředitelkou o zařazení dítěte do tříd a o docházce dětí.

 12.  Při zahájení docházky dětí nabízíme adaptační program podle možností rodičů a MŠ a podle potřeb dítěte.

 13.  Rodič má právo být informován o svém dítěti, o jeho individuálním rozvoji a učení, s učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání.

 14.  Informace o připravovaných akcích jsou vždy oznamovány na nástěnkách, webových stránkách či plakátech - doporučuji sledovat.

 15.  Ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit, užívat alkohol, omamné či psychotropní látky.

 16. Děti i zaměstnanci mají povinnost účastnit se školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Obsahy školení jsou zapisovány do dokumentace BOZP, u dětí do třídní knihy.

 17.  Děti i zaměstnanci mají právo používat zařízení mateřské školy a pomůcky, děti jsou povinny se řídit pokyny učitelů, ostatní zaměstnanci pokyny ředitelky. Majetek školy jsou všichni - děti i zaměstnanci - povinni chránit před poškozením.

 18.  Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života.

 19.  Rodiče mají právo vstoupit do života mateřské školy kdykoliv, mají možnost podílet se na dění v MŠ, jsou dostatečně informováni.

 20.  Stížnosti, oznámení a podněty k práci podává rodič u ředitelky školy. Schůzku lze sjednat kdykoliv ústně či telefonicky na čísle 491 483 345 nebo 736 629 938.

 21.  Konzultace s učitelkami je možné sjednat kdykoliv.

 22.  Obědy se platí přímo v MŠ, každé druhé úterý a středu v měsíci a to zpětně. Vybírání je oznámeno vývěskou. Cena stravného činí 31,- Kč na den. Děti, které během roku dovrší 7 let, platí oběd o 2,- Kč více.

 23.  Rodič je povinnen platit úplatu za vzdělávání, a to 11x do roka. PLatba je stanovena na 400,- Kč na měsíc. Platí se přímo v MŠ při vybírání stravného.

Předškolní děti úplatu neplatí, odkladové děti platí od 1. 1. 2014 též 400,- Kč.

 24.  Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte ihned:

        a/ jestliže dítě nedochází do MŠ bez omluvy déle než dva týdny

         b/ jestliže zákonný zástupce závažným způsobem narušuje chod školy

         c/ jestliže nedochází k pravidelné úplatě stravného a školného

         d/ jestliže dítě dostane doporučení od pediatra, SPC, ...

 25.  Rodiče jsou povinni se v budově zouvat.

 26.  V době letních prázdnin je MŠ uzavřena po dobu 4 týdnů, přesné období je nahlášeno 2 měsíce předem.

 27.  Děti mají právo na příjemnou atmosféru, na projevy své individuality, na vstřícnost ke svým problémům, na respektování jej jako jedince ve společnosti, na respektování barvy pleti, jazyka či rasy, na slušné zacházení.

 28.  Děti mají právo na ochranu, kterou jim poskytuje společnost a na zajištění základních potřeb - jídlo, oblečení, lékařská pomoc, ...

 29.  Zaměstnanci školy vystupují před dětmi a veřejností slušně a v souladu s posláním a působením školy.

 30.  Vzdělávací projekty a směrnice jsou pro všechny zaměstnance závažné.

 31.  Děti budou vychovávány všemi zaměstnanci v souladu s dodržováním pravidel slušného chování, hygienických zásad, v duchu demokracie, k ochraně společného majetku.

 

Ve Velkém Poříčí 1. 9. 2016                                                                                          ředitelka Blažena Baštová