Podmínky přijímání dětí

Podmínky přijímání dětí budeme měnit v průběhu roku s legislativními změnami.

 

Děti jsou do MŠ přijímány přímo ředitelkou MŠ. Zápis se uskutečňuje 1x do roka v měsíci únoru a březnu v rozmezí 14 dní. Zápis je ohlášen vývěskami po celé obci. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, vyjímečně i děti dvouleté, které však nemají pleny. Kapacita MŠ je od září 2008 - 95 dětí, což odpovídá personálním i technickým možnostem školy. Na odloučeném pracovišti Náměstí 561 je kapacita 25 dětí. U dětí, které mají problémy je stanovena adaptační doba. Děti se do MŠ zařazují postupně, adaptují se podle možností rodičů, podle chování dětí.

Při nástupu je nutné vyplnit žádost o přijetí dítěte, evidenční list, potvrzení o zdravotním stavu a vzdání se práva na odvolání. V současné době platí rodiče úplatu za docházku do MŠ. Na naší MŠ činí nyní 500,- Kč měsíčně, úplata se platí od nástupu dítěte. Během prázdnin je MŠ 4 týdny uzavřena, a v tuto dobu jsou rodiče od úplaty osvobozeni. Předškolní děti mají vzdělávání zdarma. Pravidla platby jsou uvedena ve směrnici MŠ a v jejich dodatcích.

Dítě, kterému je navrhován odklad školní docházky, musí navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum, rodiče musí být o návrhu předem informováni. Potvrzení o udělení odkladu školní docházky dodává ředitel ZŠ.