Školní řád

Na nové vyhlášky a nové znění zákonů týkajících se předškolního vzdělávání, paní ředitelka reagovala vytvořením nového Školního řádu. Prosíme tedy rodiče o prostudování následujícího dokumentu.


Š K OL N Í  Ř Á D  Mateřské školy Velké Poříčí

Mateřská škola Velké Poříčí

Krausova 315.,

549 32 Velké Poříčí

Skolkavp@tiscali.cz

www.ms-velkeporiei.webnode.cz

491 483 345, 736629938

Odloučené pracoviště – 491428344, 731108892

Ředitelka školy: Baštová Blažena

 

Ředitelka Mateřské školy Velké Poříčí vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 258/000Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005Sb, o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Práva zákonných zástupců dítěte.

 1. Rodiče mají právo být informováni o svém dítěti, o jeho individuálním rozvoji a učení, s učitelkami spolupracují na společném postupu při výchově a vzdělávání.
 2. Rodiče mají právo podílet se na dění v MŠ, mají právo vstoupit do života mateřské školy kdykoliv.
 3. Rodiče mají právo pověřit k vyzvedávání dítěte jinou osobu – formuláře k dispozici u učitelek nebo ředitelky školy. Bez tohoto písemného pověření nesmí učitelky vydat dítě jiné osobě než zákonnému zástupci.
 4. Po dohodě s ředitelkou mohou využívat adaptačního programu pro děti při zahájení docházky – nejdéle však po dobu 3 měsíců.
 5. Rodiče mají právo dohodnout se s ředitelkou o zařazení dítěte do tříd i o docházce dítěte.
 6. Rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se vzdělávání dítěte, mohou si vyžádat konzultaci s učitelkou nebo s ředitelkou.
 7. Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a soukromého života.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 1. Rodiče jsou povinni předat své dítě přímo učitelce, jinak za ně škola nepřebírá zodpovědnost.
 2. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 3. Rodiče jsou povinni hlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změnu telefonního čísla, bydliště,…. – všechny data potřebné do školní matriky.
 4. Rodiče jsou povinni zajistit, aby dítě bylo předáno učitelce bez zjevných příznaků onemocnění – v zájmu všech dětí patří do kolektivu pouze zdravé dítě – při příznacích nemoci mohou učitelky poslat dítě s nachlazením či infekcí k lékaři.
 5. Rodiče jsou povinni nahlásit nepřítomnost dítěte telefonem či osobně. Absence dítěte musí být nahlášena nejpozději do 13.00 den předem. Pokud tak není učiněno, je možno první den nepřítomnosti dítěte si oběd vyzvednout domů, jinak stravné propadá. Podle Vyhlášky č. 107/2005Sb.,§ 3, odstavec 7, je možno v případě nemoci první den vydat do jídlonosičů, a to ve stanovenou dobu od 11,30 – 12,00. Pokud dítě nebude dále omluveno, musí rodič neodhlášený oběd zaplatit v plné výši, tedy cenu potravin včetně mzdové i věcné režie.
 6. Rodiče dětí s povinnou školní docházkou jsou povinni nahlásit nepřítomnost dítěte a zdůvodnit ji – telefonicky, osobně či písemně – omluvné listy.
 7. Rodiče jsou povinni nahlásit příchod či odchod dítěte v jinou dobu než je obvyklé.
 8. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě z MŠ nejpozději do 16.00. Pokud si rodič nevyzvedne své dítě do stanovené doby, pedagogičtí pracovníci postupují takto:

a/pokusí se rodiče kontaktovat telefonicky

b/informuje telefonicky ředitelku školy a obrátí se na obecní úřad, který je podle §15 zákona č. 359/1999Sb., o sociální právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR či OSPOD.

 1. Rodiče jsou povinni řádně platit stravné a úplatu za vzdělávání. Stravné se platí přímo v MŠ, každé druhé úterý a středu v měsíci, a to zpětně. Termín je vždy oznámen vývěskou. Cena stravného činí 31,-Kč na den, děti, které dovrší během roku 7 let, platí oběd stravné o 2,-Kč více.

Úplata za vzdělávání se platí 11 x do roka, neboť v červenci a srpnu je mateřská škola 4 týdny uzavřena. Úplata činí 400,-Kč za měsíc, platí se při výběru stravného, je splatná do 15. dne v daném měsíci. Děti, které mají povinnou školní docházku, mají úplatu zdarma, taktéž děti s odkladem školní docházky.

 1. Rodiče jsou povinni dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy – školní řád, vnitřní řád školní jídelny, bezpečnostní předpisy,….
 2. Rodiče jsou povinni dodávat mateřské škole zdarma pleny, jednorázové podložky, vlhčené ubrousky, kapesníky, je-li dítě mladší 3 let, a jestli je používá, je nutné mít dostatek převlečení pro děti.
 3. Rodiče jsou povinni dostavit se na vyzvání ředitelky do MŠ a zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 4. Rodiče jsou povinni při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 5. Rodiče jsou povinni v případě individuálního vzdělávání dítěte zajistit účast při ověřování osvojování si očekávaných výstupů v termínu stanoveným školním řádem.
 6. Rodiče jsou povinni se ve škole zouvat.

 

Práva dětí:

 1. Děti mají právo na příjemnou atmosféru, na projevy své individuality, na vstřícnost ke svým problémům, na respektování jej jako jedince ve společnosti, na respektování barvy pleti, jazyka či rasy, na slušné zacházení.
 2. Děti mají právo na ochranu, kterou jim poskytuje společnost a na zajištění základních potřeb – jídlo, oblečení, lékařská pomoc,….
 3. Děti mají právo na možnost účasti ve hře odpovídající jejich věku.
 4. Děti mají právo na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona.5. Děti mají právo být vychovávány všemi zaměstnanci v souladu s dodržováním pravidel slušného chování, hygienických zásad, v duchu demokracie, k ochraně společného majetku.
 5. Děti mají právo používat zařízení mateřské školy a veškeré hračky a pomůcky.

 

Povinnosti dětí:

 1. Děti jsou povinny dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě.
 2. Děti jsou povinny řídit se pokyny všech zaměstnanců mateřské školy
 3. Děti jsou povinni šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy.
 4. Děti jsou povinny dodržovat pravidla slušného chování – poděkovat, pozdravit,…
 5. Děti jsou povinny chránit své zdraví i zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou denně seznamovány, nenosit do MŠ předměty, které mohou ohrozit bezpečnost ostatních dětí.

 

Stravování:

Podmínky stravování i výše stravného jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny.

 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podává rodič u ředitelky školy. Schůzku lze sjednat kdykoliv ústně či telefonicky na čísle 491 483 345 či 736 629 938.

 

Provoz mateřské školy:

Provoz MŠ je od 6,30 – 16,00.

 1. Organizace je již zavedena, vyplývá z úkolů a cílů, které si kladem, z filozofie naší MŠ
 2. Režim je volný, přizpůsobený individuálním a věkovým zvláštnostem dětí
 3. Děti sem scházejí ve třídě v přízemí
 4. Do svých tříd odcházejí postupně zpravidla v 7,30, podle situace se odchod přizpůsobuje
 5. Příchod do MŠ je nejpozději v 8,45. Po dohodě mohou rodiče přivádět své děti během celého dne
 6. Svačiny jsou podávány ve třídách od 8,30-9.00
 7. Pobyt venku je nejméně 2 hodiny denně, přizpůsobujeme se povětrnostním podmínkám, když to počasí dovolí, pobýváme venku i v odpoledních hodinách
 8. Obědy jsou podávány v jídelně od 11,30 – 12,30, třídy se střídají, na odloučeném pracovišti, kam jídlo donášíme od 11,15.
 9. Odpolední odpočinek je přizpůsobený potřebám dětí, odpočívají všichni, kdo nemá potřebu spánku, odchází si v klidu hrát, může probíhat individuální práce či jiné zábavné činnosti – začíná se vstávat po 30 minutách po pohádce, předškolní děti postupně od března-dubna přestávají spát úplně
 10. Obědy vydávají kuchařky, uklízečky pomáhají
 11. Denně probíhá cvičení, jeho doba se přizpůsobuje denní náplni
 12. V odpoledních hodinách probíhají zájmové kroužky – od října do konce května – děti jsou rozdělovány do ostatních tříd
 13. Během dne je ve všech třídách zavedený pitný režim
 14. Pro děti s podpůrným opatřením je k dispozici asistent pedagoga
 15. Podpůrná opatření 1. Stupně zajišťuje škola pro děti s odkladem školní docházky, pro děti s narušenou komunikační schopností, pro děti se speciálními potřebami, - jsou vypracovány individuální plány, pro děti 2-5 stupně spolupracujeme s SPC a PPP – plány podpůrných opatření.

    Pro děti mladší 3 let je ve třídě k dispozici chůva, děti mají dostatek času na adaptaci, na odpočinek, škola přizpůsobuje podmínky         bezpečnostní, prostorové, materiální

 1. Škola má bezpečnostní zavírání dveří, je nutno zazvonit a vyčkat na signál.
 2. Informace o připravovaných akcích jsou vždy oznamovány na nástěnkách hlavních dveřích, webových stránkách, plakátech,….
 3. Provoz mateřské školy je přerušen během července a srpna po dobu 4 týdnů. Přerušení či omezení provozu zveřejní ředitelka školy nejméně 2 měsíce předem na nástěnkách a internetových stránkách. Ze závažných technických či organizačních důvodů může být provoz přerušen i v době školního roku po projednání se zřizovatelem. Přerušení je opět ihned oznámeno rodičům.

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte od doby předání učitelce jeho zákonnými zástupci až po jeho odchod domů – opět předání zákonnému zástupci.
 2. Děti jsou průběžně seznamovány s bezpečnostními předpisy a pravidly, které jsou povinny dodržovat.
 3. Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou.
 4. K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka školy dostatečný počet zaměstnanců tak, aby na jednu z učitelek připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2-5 stupně či děti mladší 3 let.
 5. V péči o zdraví dětí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj spolupracujeme s PPP, SPC a praktickým lékařem
 6. Podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy
 7. V rámci prevence sociálně-patologických jevů, v rámci prevence proti šikaně nabízí dětem škola zájmové kroužky a zajímavou náplň, učitelky spolupracují s rodiči, kteří jsou povinni nahlásit jakékoliv náznaky šikany a škola je povinna je řešit. Učitelky podrobně sledují atmosféru ve třídě, vztahy mezi dětmi a snaží se případné nežádoucí projevy řešit s dětmi, ředitelkou školy či školskými poradenskými zařízeními. Součástí ŠVP PV školy je preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování. Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány v rámci vzdělávacího programu s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, gamblerství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Je velmi důležité vytvářet příznivé sociální klima mezi dětmi i mezi všemi zaměstnanci školy, mezi zaměstnanci i zákonnými zástupci a vést děti k prosociálnímu chování.

Škola je povinna nahlásit veškeré skutečnosti, že je dítě týráno či zanedbáváno orgánu sociálně-právní ochrany dětí na obecním úřadu.

 

Přijímání dětí do mateřské školy

Termín zápisu do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem vždy v období od 2. 5. - 16. 5.

O termínu zápisu je veřejnost informována na vývěskách, plakátech, v městském tisku i na webových stránkách školy.

Přijímány jsou dětí zpravidla od 3-6 let, nejdříve však od dvou let dítěte.

Podmínkou pro přijetí dětí je potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

Kritéria pro přijetí dítěte:

 • Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku

věku, pro které je mateřská škola spádová – podle věku od nejstarších po nejmladší

 • Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou pátého roku věku, pro něž není mateřská škola spádová – podle věku od nejstarších po nejmladší
 • Děti mladší čtyř let věku, pro které je mateřská škola spádová   -  od nejstarších po nejmladší
 • Děti mladší čtyř let, pro které je mateřská škola spádová – do naplnění kapacity – od nejstarších po nejmladší

 

Povinnost předškolního vzdělávání:

 • Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které dosáhnou 5 let k 31. 8. 2017.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 4 hodiny denně – tedy od 8.30 – 12.30, netýká se to školních prázdnin
 • Dítě však má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

 

Individuální vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání může mít i formu individuálního vzdělávání
 • Zákonný zástupce je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, rodič se tak může rozhodnout i v průběhu školního roku
 • Oznámení této skutečnosti musí obsahovat:

Jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte.

Období, ve kterém má být dítě takto vzděláváno

Důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci oblasti vzdělávání – podle RVP PV – Desatero předškoláka

 • Ověřování osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech RVP PV proběhne vždy 2. středu a čtvrtek v měsíci listopadu a náhradní termín 2. středu a čtvrtek v měsíci prosinci – pohovor proběhne přímo v Mateřské škole Velké Poříčí, Krausova 315.,
 • Pokud zákonný zástupce nezajistí účast svého dítěte na ověření ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání – toto vzdělávání již potom nelze obnovit – dítě nastupuje ihned do kolektivu v MŠ

 

Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může ukončit vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce v těchto případech:

 1. Dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. Zákonný zástupce opakovaně neplatí úplatu za předškolní vzdělávání či stravné v daných termínech a ani se nedohodne s ředitelkou o náhradním termínu
 4. Na doporučení pediatra nebo školského poradenského

Centra.

Ukončit předškolní vzdělávání nelze u dítěte, které má předškolní vzdělávání povinné.

 

Zacházení s majetkem školy.

Děti jsou učiteli a zaměstnanci vedeny k ochraně majetku, všichni jsou povinni jej chránit před poškozením. Zákonní zástupci plně zodpovídají za své dítě od převzetí od učitelky a zdržují se v budově pouze na nejnutnější dobu. V případě zjištění poškození majetku jsou všichni povinni nahlásit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy.

 

Zaměstnanci školy vystupují před dětmi a veřejností slušně a v souladu s posláním a působením školy. Děti i zaměstnanci mají povinnost účastnit se školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Veškeré vzdělávací projekty, směrnice, rozhodnutí a další pokyny vedení jsou pro všechny zaměstnance závazné.

 

Ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit, užívat alkohol, omamné či psychotropní látky.

 

Školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy. Je zveřejněn na webových stránkách školy, na nástěnkách v šatnách, je k nahlédnutí u ředitelky školy. Byl projednán na pedagogické a provozní radě dne.................

Zákonní zástupci byli s jeho obsahem seznámeni na schůzce dne – zápis ze schůzky s rodiči.

Tento školní řád ruší všechny předem vydané a nabývá účinnosti dne 1. 4. 2017.

 

Ve Velké Poříčí dne 30. 3. 2017    Blažena Baštová

                                                      ředitelka školy